Zoeken naar:

Algemene Voorwaarden Wapenstalling.NL – Klein Vels

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met Wapenstalling.NL, welke een handelsnaam is van Klein Vels.

1.2  Identiteit van de ondernemer,

Handelsnaam    Wapenstalling.NL

Naam KvK           Klein Vels

Iban:                   NL35 ABNA 0936 1474

KvK nummer:    88633276

Locatie:               Doetinchem        

                          

                         

E-mail:               Info@Wapenstalling.NL

Bereikbaarheid: Maandag tot en met Vrijdag van 9.00 tot 17.00

Telefoon:            0031(0)6-43985696

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2.1 Wapenstalling.NL aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Wapenstalling.NL   onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2.3 Algemene voorwaarden worden slechts door Wapenstalling.NL   aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Offertes.

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor service en/of levering vanaf de locatie van Wapenstalling.NL, exclusief omzetbelasting en exclusief kosten voor import en/export tenzij anders vermeld.

3.2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Wapenstalling.NL  zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden de overeenkomst met Wapenstalling.NL niet.

Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Wapenstalling.NL  binden hem niet, voor zover ze door Wapenstalling.NL  niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.

5.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en/ of service, wordt eerst bindend wanneer door Wapenstalling.NL bevestiging.

5.2 Elke met Wapenstalling.NL  aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Wapenstalling.NL zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.

5.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, condities, form enz., alsmede gegevens in drukwerken, omschrijving, afbeeldingen e.d. door Wapenstalling.NL verstrekt, zijn  niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

5.4 Voor wapenstalling gelden tevens de aanvullende voor waarden voor wapenstalling gepubliceerd op de website van Wapenstalling.NL

Artikel 6 Prijzen.

6.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

6.2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Wapenstalling.NL niet.

6.3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

6.4 Indien de prijsfluctuatie meer dan 10% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

6.5 Indien de inflatie tussen het moment van aankoop en uitlevering meer dan 5% bedraagt zal Wapenstalling.NL het verschil doorbelasten aan de koper.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 8 Emballage.

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Wapenstalling.NL  

Artikel 9 Aanbetaling.

Wapenstalling.NL is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen voor fysieke goederen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Wapenstalling.NL  de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling. Voor service activiteiten is een aanbetaling van 100% van kracht.

Artikel 10 Leveringstermijnen.

10.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Wapenstalling.NL schriftelijk in gebreke te stellen.

10.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Wapenstalling.NL zijn de goederen te leveren.

10.3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor de geldende opslag kosten en risico van de koper opgeslagen bij Wapenstalling.NL.

Artikel 11 Retourzendingen.

Retourzendingen van goederen worden uitsluitend aanvaard indien de opdrachtgever daartoe een schriftelijke acceptatie heeft ontvangen. Kosten van de retourzending zijn voor rekening van de opdrachtgever. Goederen dienen ongebruikt en onbeschadigd in de originele verpakking geretourneerd te worden

Artikel 12 Vervoer.

12.1 De verzending geschiedt op de wijze als door Wapenstalling.NL aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expres verzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

12.2 Gereed zijnde goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 13 Meer- en minderwerk.

13.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

13.2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Wapenstalling.NL  op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

13.3 Door Wapenstalling.NL  te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 14 Wijziging van de opdracht.

14.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

14.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Wapenstalling.NL ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

14.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Wapenstalling.NL buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 15 Annuleren.

15.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen of diensten weigert af te nemen, is hij verplicht de door Wapenstalling.NL  reeds aangeschafte materialen, grondstoffen, services tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen.  en is hij overigens jegens Wapenstalling.NL   gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Wapenstalling.NL  als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Wapenstalling.NL  te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen of diensten.

15.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Wapenstalling.NL zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Reclamatie.

16.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen en diensten deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan en Wapenstalling.NL  hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Wapenstalling.NL   wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.

16.2 Wapenstalling.NL   dient in staat te worden gesteld ingediende reclamatie(s) te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

16.3 Indien de reclamatie(s) naar het oordeel van Wapenstalling.NL  juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 17 Garantie.

17.1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Wapenstalling.NL aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Wapenstalling.NL zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Wapenstalling.NL na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

17.2 Voor alle goederen en materialen die Wapenstalling.NL niet zelf vervaardigt verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.

17. Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek; importeurs; -of groothandels garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 18 Retentierecht.

Wanneer Wapenstalling.NL goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Wapenstalling.NL   heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 19 Aansprakelijkheid.

19. Wapenstalling.NL is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

e. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

19.2 Wapenstalling.NL is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Wapenstalling.NL   of van hen, die door Wapenstalling.NL te werk zijn gesteld.

19.3 Wapenstalling.NL zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 20 Overmacht.

20.1 Buitengewone omstandigheden ofwel force majeure zowel in Europa als het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Wapenstalling.NL  of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Wapenstalling.NL  , ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Wapenstalling.NL  , dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor

Wapenstalling.NL is bij overmacht / force majeur niet verplicht tot levering of enigerlei schadevergoeding van welke aard dan ook. De overmacht / force majeur situatie betreft de totale goederenpijplijn inclusief indirecte factoren.

20.2 Wapenstalling.NL is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de overmacht / force majeur situatie ophoud te bestaan, hierbij is de opdrachtgever verplicht de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 21 Eigendomsvoorbehoud.

21.1 Zolang Wapenstalling.NL geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Wapenstalling.NL  

21.2 Wapenstalling.NL heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

21.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 22 Wanprestatie en ontbinding.

22.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Wapenstalling.NL ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

22.2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Wapenstalling.NL heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.

d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

22.3 Wapenstalling.NL   is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Wapenstalling.NL  reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Wapenstalling.NL op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 23 Betaling.

23.1 Betalingen voor fysieke producten, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

23.1 Betalingen voor diensten, ook die in termijnen, dienen te geschieden voor het verlenen dan de dienst en na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

23.2 Wapenstalling.NL  is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 5% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

23.3 Wapenstalling.NL   is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

23.4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

23.5 Uit het enkele feit dat Wapenstalling.NL zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 24 Toepasselijk recht.

Op alle door Wapenstalling.NL  gesloten overeenkomsten en / of verrichte diensten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of diensten worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 25 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de Arnhem – Nederland, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.